____________________________________________________________

 

Historie sboru dobrovolných hasičů Vejprty - založen 13.10.1872

 

Ke 130. výročí založení SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ve VEJPRTECH (1872-2002)

 

     Velký elán, vytrvalost, pochopení a nadšení byly vlastnosti prvních zakladatelů dobrovolných sborů hasičů. Jejich úsilí bylo zaměřeno k rozvoji hasičských ideálů jak na úseku boje proti ohni tak na úseku osvěty a kultury.

     První dobrovolný hasičský sbor byl založen zásluhou obchodníka Karla Krohna roku 1864 ve Velvarech. Postupně byly zakládány další české hasičské sbory. Náklady na jejich vybavení a výcvik vyžadovaly velké finanční částky, které menší obce neměly. Byla nejednotnost, lišily se uniformy, proto řada sborů chtěla vytvoření velké silné organizace.

     V roce 1872 na sjezdu na sjezdu hasičů českého severozápadu v Karlových Varech, byl zvolen zvláštní výbor. Měl za úkol přípravné práce pro založení hasičské jednoty české ho severozápadu. Vzniklá organizace soustřeďovala všechny sbory a to české i německé.

     I v minulých dobách byli vejprtští hasiči velmi aktivní, o čemž svědčí dostatečně osobnost, která stála v jejich čele. Byl jím Jindřich Englert - továrník, zakladatel dobrovolného sboru ve Vejprtech, nositel řádu Františka Josefa, inspektor německé sekce zemského svazu hasičstva v Čechách, čestný president hasičského svazu pro politický okres Kadaň a požární ředitel dobrovolného hasičstva města Vejprty. Narodil se 24. července 1845 a zemřel 4 srpna 1912. Pochován je v rodinné hrobce ve Vejprtech.

     Hasičský sbor ve Vejprtech byl založen 13.10.1872 a v té době získal 104 členů. Tito členové byli zapojeni do mnoha kulturních a tělovýchovných spolků, které úzce spolupracovaly s hasičským sborem.  Pan Englert jako neúnavný propagátor hasičských myšlenek je 5. srpna 1877 zvolen do 7 členného přípravného výboru pro založení  ústřední zemské hasičské jednoty. Protože v té době dochází k  rozporům mezi českými a německými sbory, zakládají německé sbory v březnu 1878 v Teplicích ústřední jednotu zemskou a předsedou se stává pan Jindřich Englert z Vejprty. V roce 1881 byl zvolen nový ústřední výbor zemské jednoty, do kterého bylo 15 členů, z toho 5 Čechů.  1. února 1891 dochází k rozdělení ústřední zemské jednoty na dvě zemské jednoty. Obě jednoty jsou úplně samostatné a rovnoprávné. Velkým úspěchem nově ustavené zemské jednoty byl sjezd československého hasičstva u příležitosti Zemské jubilejní výstavy v Praze v srpnu 1891, kterého se zúčastnilo 16.000 hasičů. tato výstava měla vliv na založení prvního hasičského muzea, které bylo otevřeno 15. dubna 1894 v továrně na hasičské zařízení pana R.A.Smékala na Smíchově.

     Po první světové válce dochází k podstatným změnám v prosinci 1919 se schází ustavující schůze v Brně. Byly předloženy nové stanovy a název "Svaz dobrovolného hasičstva československého".

    Vejprtský hasičský sbor se ve své činnosti od ostatních jednot v horské oblasti mnoho nelišil. Členové sboru byli zapojeni i do jiných spolků, které se bohužel v druhé polovině třicátých let postupně přeměnily v politické strany. Po roce 1945 zaznamenala požární ochrana na Vejprtsku značný rozmach. Na jaře roku 1946 vznikla ve Vejprtech okresní hasičská jednota číslo 107 s 50ti člennou základnou. Požární technika byla zastaralá a nedostatečná, přesto se aktivita členů a příznivců požární ochrany rozvíjela velmi dobře, neboť se scházeli občané bez rozdílu sociálního či stavovského postavení. Konaly se "hasičské dny", byly to mezisborové akce na způsob dnešních soutěží, jen byly o něco slavnostnější a s hudbou, jejich součástí bylo i propagační cvičení, kterému přihlížely stovky lidí.

     V letech 1948 až 1950 nastává i zde určitá stagnace v důsledku odchodu části českých občanů zpět do vnitrozemí. Náborem občanů německé národnosti do požární ochrany se situace zlepšila. Negativně při tom působila častá změna příslušnosti k různým okresům v rámci územních změn.  Roku 1949 byl totiž politický okres zrušen a jeho část sloučena s okresem Jáchymov. Postupně se naše příslušnost měnila, patřili jsme k Ostrovu, Karlovým Varům, opět k Ostrovu a konečně od července 1960 k okresu Chomutov. Tyto změny se silně odrážely v aktivitě a činnosti místní požární jednoty. Pro naprostý nedostatek dobrovolných pracovníků nebylo možné odlišovat místní jednotu od požárního sboru.  Vždyť předseda místní jednoty a byl zároveň velitelem požárního sboru, řidičem, opravářem a jednatelem v jedné osobě.

     Koncem šedesátých let, kdy odcházelo mnoho rodin německé národnosti do tehdejší NSR, bylo třeba vyvinout nové úsilí při náboru nových členů.  Vejprtští hasiči si oplotili celý objekt zbrojnice, upravili nádvoří a ve vyšších částech města zřídili umělé vodní zdroje. Vše v rámci tak zvané akci "Z". Později v roce 1984 rovněž v akci "Z" vybudovali garáž pro větší a vyšší techniku a to vše ve svém volném čase.

     Za dlouholetou aktivní činnost byl v roce 1985 našemu sboru propůjčen Čestný prapor Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a v roce 1997 nám byla propůjčena Stuha k Čestnému praporu III. stupně.

     V současné době náš sbor má celkem 77 členů z toho 47 mužů a 15 žen.  Kolektiv mládeže tvoří 15 dívek a chlapců. Ve výjezdové jednotce je zařazeno 28 mužů, starají se o  výjezdovou techniku, která by spíše patřila do hasičského muzea, údržbu a veškeré opravy až na nějaké výjimky provádějí sami.

     Hasičský sbor nezapomíná ani na ty, kteří nejsou mezi námi. V areálu zbrojnice byla dobrovolnou prací členů, vybudována zvonice s mohylou na které jsou pamětní štítky se jmény členů, kteří zasvětili svůj život dobrovolné hasičské myšlence.  Hlavním mottem této mohyly je pamětní deska vyjadřující poděkování všem hasičům za celoživotní práci. Motto:    Kroky naší cesty vedeny jsou v děsu pohrom, krví, ohněm, smrtí .... Na památku hasičů, kteří dobrovolně touto cestou již prošli.    Při této příležitosti je nutné připomenout si alespoň některé naše členy, kteří se zasloužili svou dlouholetou dobrovolnou prací pro náš hasičský sbor a dnes se můžeme těšit z jejich úspěchů, které za 132 let od svého založení hasičský sbor získal.  Jsou to :  Vilém Lienert *1.1.1903  +19.8.1990, Rudolf Vinš *31.1.1927  +17.9.1994, Jan Lorenc *24.9.1932 +22.1.1995, Jiří Bartl *17.7.1938  +22.2.1997 a společně s nimi další zde nejmenovaní naši členové.   ČEST JEJICH PAMÁTCE  .

____________________________________________________________

 

další články..