____________________________________________________________

 

Sbor dobrovolných hasičů Vejprty - založen 13.10.1872

 

Sbor je členem Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V současné době (k 18.5.2014) má náš sbor celkem 46 členů, z toho počtu je 38 mužů, 4 ženy a 4 mladí hasiči. Kroužek mladých hasičů není v současné době provozován. Výjezdovou jednotku tvoří 24 hasičů, což je dle zákona o požární ochranně, plný stav.


____________________________________________________________

 

Výbor SDH Vejprty

 

Výbor SDH je výkonným orgánem sboru, který projednává a rozhoduje závažné záležitosti sboru, pokud nejsou vyhrazeny nebo si je nevyhradí valná hromada. Výbor svolává starosta popř. jeho náměstek. Výbor tvoří starosta sboru, popř. jeho náměstek nebo náměstkové, velitel sboru, popř. vedoucí zájmových kolektivů a další členové v počtu, který stanoví valná hromada. Je stanoveno, že výbor musí být nejméně tříčlenný. Jeho jednání se může s hlasem poradním zúčastnit i předseda kontrolní a revizní rady sboru, popř. revizor účtů. Jeho hlavním úkolem je řídit a dobře reprezentovat sbor v období mimo valné hromady. Valná hromada zasedá zpravidla jednou za rok a jednou v období pěti let volí tato valná hromada nový výbor sboru.
 

Funkce

Jméno, příjmení

Označení

Starosta sboru Jiří Prokeš
Náměstek starosty Milan Kříček DiS
Velitel sboru Milan Suchánek
Jednatel sboru Jindřich Theumer
Technik sboru Štefan Mikeš
Hospodářka sboru Marie Kříčková
Člen výboru Petr Vodochodský
Člen výboru Roman Skalický
Člen výboru Daniel Onder

 
____________________________________________________________

 

Smlouva o spolupráci a partnerství

 

Sbor dobrovolných hasičů Vejprty

& Freiwillige Feuerwehr Ortsfeuerwehr Annaberg-Buchholz

 

Dne 22.05.2004 se zřetelem na vstup České republiky do Evropské unie a u příležitosti 10.výročí spolupráce, byla potvrzena smlouva mezi SDH Vejprty a FFW Annaberg o spolupráci a partnerství, která byla sepsána dne 29.dubna 1995 ve Vejprtech.  Tato smlouva má i nadále přispět k tomu, aby ještě více prohloubila a rozšířila vzájemné vztahy mezi oběmi hasičskými sbory.  Smlouva má trvalý základ v přátelských vztazích, které trvají již 10 let v oblasti ochrany před požáry a živelnými pohromami.   Tyto vzájemné vztahy jsou vedeny a prohlubovány v duchu vzájemné úcty a rovnoprávnosti.  V rámci oslav proběhlo společné námětové cvičení ve Vejprtech na náměstí T.G.M.  v objektu Tricota.

 

Starostka Annabergu paní Klepsch a starostka Vejprt paní Gavdunová, stvrzení smlouvy dne 22.05.2004, smlouvu dále podepsali velitelé obou sborů.

____________________________________________________________

 

Hasičské desatero

 

01. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.

02. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.

03. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.

04. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.

05. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.

06. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.

07. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.

08. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.

09. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož odznak nosíš.

10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem. IČO: 65078934*

____________________________________________________________

 

další články..